Emisie dlhopisov

Firma počas svojej existencie prechádza viacerými štádiami vývoja. Počnúc založením, cez obdobie rastu, stagnácie, až po jej zánik. V každej tejto fáze vie Across Private Investments poskytnúť kvalifikované finančné a konzultačné služby.

Charakteristika

Detailný
popis

Dlhopisové financovanie poskytuje spoločnostiam v porovnaní s bankovým financovaním vyššiu mieru flexibility. Banky obmedzujú dlžníka rôznymi reštrikčnými klauzulami (napr. nemožnosťou čerpania nového dlhu alebo nemožnosťou odpredaja majetku bez súhlasu banky), informačnými povinnosťami, ako aj zaviazaním dlžníka plniť dohodnuté finančné ukazovatele. Pri dlhopisovom financovaní sa mnohé z týchto obmedzení neuplatňujú, najmä ak ide o privátne emisie dlhopisov (predaj dlhopisov vybranej skupine investorov). S bankovým financovaním sú navyše spojené aj ďalšie poplatky (poplatok za poskytnutie úveru a pod.), ktoré takéto financovanie predražujú.

Emisie dlhopisov