Across zhodnocuje peniaze klientov už 15 rokov

Priemerný hrubý výnos slovenských domácností z úspor v bankách a podielových fondoch dosiahol vlani len 0,87 %. Dôvodom je, že Slováci majú bankách a konzervatívnych podielových fondoch až takmer 90 % svojich úspor. Ak by bol pomer investícií opačný, priemerný výnos by vzrástol viac než trojnásobne (na 2,7 %). Lenže aj tento výnos by bol nízky vzhľadom na to, že investíciám sa v uplynulom roku mimoriadne darilo. Dlhopisové investície si v eurách polepšili od 2,5 % do 7,3 %, investície tohto typu však Slováci dokázali zhodnotiť v priemere len o 2,7 %. Svetové akcie vzrástli o 11,1 %, kým priemerný výnos Slovákov v akciových fondoch predstavoval v eurách len 6,2 %. Tieto čísla naznačujú, že Slováci si buď vyberajú nesprávne investičné produkty, alebo produkty, ktoré využívajú, nezhodnocujú ich peniaze efektívne.

Práve tieto skutočnosti, ktoré boli pred pätnástimi rokmi ešte vypuklejšie, iniciovali založenie Across Private Investments (vtedy Across Investment Services). Našim cieľom, od samého začiatku (9. januára 2002), bolo prinášať investorom také investičné produkty, ktoré budú efektívne zhodnocovať ich úspory a zároveň im tím skúsených konzultantov poskytne kvalitné investičné poradenstvo. Kostru tímu Acrossu totiž vytvorili ľudia, ktorí stáli pri vzniku modernej podoby investovania na Slovensku. Pred založením Acrossu najskôr „stvorili” lídra na slovenskom trhu podielových fondov – Tatra Asset Management.

V snahe udržať vysokú úroveň kvality poskytovaných služieb došlo v roku 2004 k zmene strategického zamerania a Across sa začal orientovať na bonitných privátnych a inštitucionálnych klientov. Vyprofilovali sme sa ako špecialista na investovanie, čím konkurujeme investičným službám, ktoré poskytujú domáce, ale aj zahraničné privátne banky. Sme de facto priekopníkom a inovátorom na slovenskom investičnom trhu. Potvrdzujú to napríklad investičné produkty alebo služby, akým je „Supermarket fondov”, riadené portfóliá zložené z podielových fondov svetových správcov, alebo inteligentné sporiace schémy. Tiež prístup klienta na svoj účet prostredníctvom internetu „OnlineAcross”, vďaka čomu má prehľad o svojich investíciách sedem dní v týždni a 24 hodín denne.

V roku 2005 začal Across budovať druhý významný pilier svojho podnikania – private equity. Tento pilier dnes reprezentujú tri holdingové spoločnosti – Prime Tourist Resorts (hotelierstvo a cestovný ruch), Percebes Energy (obnoviteľné zdroje energie) a Across Properties (reality). Na private equity projektoch participujú klienti Across Private Investments jednak priamo, ako spoluinvestori, alebo nepriamo prostredníctvom emisií dlhopisov.

Z významných udalostí posledných rokov možno spomenúť založenie jedného z prvých private equity fondov, ktorý bol riadený zo Slovenska – Across Private Equity – Health Care (2005), resp. jeden z prvých hedge fondov taktiež riadený zo Slovenska (2011). Nedávno sa Across stal prvým členom novovzniknutého Národného depozitára cenných papierov, ktorý prináša na finančný trh toľko potrebnú konkurenciu.

Najväčšou devízou Acrossu sú naši klienti – úspešní manažéri, advokáti, lekári, športovci a umelci. Sú nároční na seba aj na nás. Na základe dôvery, ktorú nám dlhodobo prejavujú, vynakladáme maximálne úsilie na efektívne zhodnotenie ich investícií, prinášame výnimočné riešenia pripravené podľa ich individuálnych požiadaviek, diskrétnosť a profesionalitu. Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne 15 rokov rastie. V súčasnosti dosahuje viac ako 200 miliónov eur. Aj do budúcna našim cieľom zostáva prinášať klientom také investičné produkty, ktoré efektívne zhodnotia ich peniaze. Ide predovšetkým o produkty, ktorých výnosy sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb a odvodov. Sú to najmä indexové a vlastné investičné fondy, alebo investície s pevným výnosom.

Profesionalita a dlhoročné skúsenosti našich špecialistov pri správe majetku, investičných analýzach, plánovaní, riadení rizík, investičnom a daňovom poradenstve sú zárukou prvotriednych služieb, spoľahlivosti a nášho neustáleho napredovania.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.