Ako sa vyhnúť daniam? V súlade so zákonom…

Daňová povinnosť vzniká z príjmov z obchodovateľných cenných papierov, ktoré vlastní fyzická osoba len vtedy, ak sa ich rozhodnete predať v kalendárnom roku, za ktorý podávate daňové priznanie. Dosiahnuté  zisky z realizovaných obchodov v danom roku si však môžete znížiť predajom stratových pozícií. Ide o príjmy z prevodu cenných papierov podľa § 8 písm. e) Zákona o dani z príjmov.

Medzi takéto cenné papiere patria akcie, dlhopisy predané pred splatnosťou, indexové fondy a pod. Na tieto zisky sa vzťahuje oslobodenie príjmu do výšky 500 eur, pokiaľ si toto oslobodenie neuplatníte pri inom druhu príjmu. Pozor! Strata z cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré držíte viac ako rok, sa uplatniť nedá.

Preferujte zvýhodnené investície

Druhou možnosťou, ako v súlade so zákonom ušetriť na daniach, je investovať do takých cenných papierov, ktoré sú v zmysle zákona o dani z príjmov fyzických osôb oslobodené od dane, a teda aj od zdravotných odvodov. Tieto cenné papiere musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
  2. doba medzi nákupom a predajom cenného papiera presiahla rok,
  3. cenné papiere nie sú obchodným majetkom daňovníka.

Ide napríklad o dlhopisy obchodované na regulovanom trhu Bratislavskej burzy cenných papierov, indexové fondy (ETF), ale aj akcie spoločností akými sú napríklad Apple, ČEZ, či Berkshire Hathaway.

Investícia vo výške 100-tisíc euro priniesla po piatich rokoch hrubý výnos vo výške 7 % p.a. po odpočítaní poplatkov. Aký bude čistý výnos pri rôznych druhoch cenných papierov?

Cenný
papier
Hrubý výnosZrážková
daň
Daň z príjmu 19%Daň z príjmu 25 %Zdrav.
odvody
Dane a zdrav.
odvody
celkom
Čistý výnosČistý výnos
(p.a.)
Indexový fond
obchodovaný
na regulovanom trhu burzy CP
40 255 €0 €0 €0 €0 €0 €40 255 €7 %
Tuzemský podielový fond40 255 €7 648 €0 €0 €0 €7 648 €32 607 €5,8 %
Výnosy zo zmeniek40 255 €0 €7 648 €0 €5 636 €13 284 €26 971 €4,9 %
Výnosy zo zmeniek
(pri 25 % sadzbe
dane z príjmov)
40 255 €0 €0 €10 064 €5 636 €15 700 €24 556 €4,5 %

Ponuka Across Private Investments sa orientuje na najlepšie produkty na globálnych finančných trhoch, pričom klientom odporúčame najmä také finančné nástroje, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb a zdravotných dôvodov. Našou hlavnou úlohou je zhodnocovať majetok klientov tak, aby sa ich hrubé výnosy z investovania čo najviac blížili čistým výnosom. Ako sa hovorí, bič plieska na konci. Ak klientom zhodnotíme ich peniaze, no na konci dňa musia na daniach a  odvodoch zaplatiť takmer 40 %, tak si ich dôveru príliš nezaslúžime.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.