Aktuálne z energetiky

Od začiatku roka 2016 dochádza k nábehu na plnú výrobu elektrickej energie na našich bioplynových staniciach (BPS) Valaliky (0,995 MW) a Kaloša (0,95 MW).Obe bioplynové stanice boli nadobudnuté spoločnosťou Percebes Energy, a.s. počas roka 2015, kedy nemali podporu vo forme doplatku za elektrickú energiu. Podporu sme od 1. januára 2016 pre obe prevádzky znovu získali a bude platná do konca roku 2028.

V decembri bol spoločnosťou Eko – Salmo s.r.o. v rámci Operačného programu „Životné prostredie“ z prostriedkov Európskej únie dokončený a dofinancovaný projekt „Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na ČOV Košice Kokšov – Bakša“. Účelom bolo vybudovanie tzv. odbaľovacej linky a obstaranie špeciálnych nákladných automobilov pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) určeného výlučne pre potreby našej BPS Kokšov Bakša (0,998 MW). Finálny rozpočet projektu predstavovuje 2,5 mil. EUR bez DPH a bol kompletne prefinancovaný OTP Bankou a Percebes Energy, a.s. Po plnom nábehu odbaľovacej linky bude možné spracovať až 30 tisíc ton BRO ročne, čo by malo zabezpečiť výrazný pokles nákladov na vstupnú surovinu pre našu BPS Kokšov Bakša aj našu neďalekú BPS Valaliky. Podiel Percebes Energy, a.s. na BPS Kokšov Bakša je v súčasnosti 50% a v krátkom čase bude navýšený na 85%. BPS Kokšov Bakša od akvizície spoločnosťou Percebes Energy, a.s. vyrába elektrickú energiu na úrovni 90% až 95% inštalovanej kapacity. Nákladovo zaujímavé BRO dnes predstavuje cca. 2/5 vstupnej suroviny.

Poľnohospodárske družstvo Gazdovstvo Čižatice, a.s., ktorého 50%-ným vlastníkom je Percebes Energy, a.s., navýšilo  koncom roka 2015 rozlohu prenajatej obrábanej pôdy o 130 ha na súčasných celkových 520 ha. Činnosťou družstva je pestovanie vstupnej suroviny pre BPS Valaliky a BPS Kokšov Bakša, iná rastlinná výroba, živočíšna výroba (hovädzí dobytok, kozy, ovce), ustajňovanie koní a prevádzka jazdeckej školy www.radosovdvor.sk.

V rámci našich bioplynových projektov v Chorvátsku (BPS Gaj 2 MW, BPS Kraka 1 MW, BPS Kapelica 1 MW) bolo ku koncu marca 2016 preinvestovaných 1,55 mil. EUR, pričom prvá z inštalácií (BPS Gaj) je v súčasnosti vo výstavbe. Začiatkom roka sme sa sústredili na kontrahovanie vstupnej suroviny (kukuričná siláž a siláž z tritikale) s miestnymi farmármi. Dokončenie a rozbeh prvej BPS plánujeme ešte tento rok.

V hľadáčiku máme viaceré ďalšie investície: družstvo a ďalšia bioplynová stanica na východe Slovenska, solárna fotovoltaika v Španielsku a Francúzsku, veterný park v Poľsku a ďalšie projekty.

Percebes Energy, a.s. je súčasťou skupiny Across Private Investments.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.