Energetika má v Acrosse zelenú

V Chorvátsku dokončujeme výstavbu prvej bioplynovej stanice. Na Slovensku bežia všetky bioplynové stanice na plný výkon.

Energetika patrí medzi kľúčové investičné sektory, do ktorých Across Private Investments investuje od roku 2013. Zameriavame sa najmä na elektrárne na obnoviteľné zdroje – bioplynové stanice, vodné a solárne elektrárne s podporou štátu vo forme fed-in-tariff. Cieľom je vytvoriť silnú, efektívne spravovanú sieť nezávislých elektrární na obnoviteľné zdroje. Oblasť energetiky zastrešuje spoločnosť Percebes Energy, a. s.

V Chorvátskom Slavónsku, pri obci Gaj, financujeme výstavbu bioplynovej stanice (BPS) s inštalovaným výkonom 2 MW. Ku koncu septembra 2016 bola dokončená prevažná časť stavebných objektov a začína sa s inštaláciou technológie. Paralelne prebehlo naskladňovanie kukuričnej siláže na prvý rok fungovania elektrárne. Dokončenie a spustenie BPS Gaj do prevádzky predpokladáme na prelome rokov 2016 – 17. Objem preinvestovaného equity aktuálne dosahuje 1,54 mil. EUR. V priebehu roka 2017 plánujeme začať výstavbu ďalších dvoch bioplynových staníc v blízkom regióne:  BPS Kraka (1 MW) a BPS Kapelica (1 MW).

Stav stavebných prác v júli 2016 nájdete tu.

Na Slovensku prevádzkujeme bioplynové stanice BPS Valaliky, BPS Kokšov Bakša a BPS Kaloša s inštalovaným výkonom 3,94 MW. K BPS Valaliky a BPS Kokšov Bakša prislúcha poľnohospodárske družstvo Gazdovstvo Čižatice, a.s., s rozlohou obrábanej pôdy 520 ha, ktorého hlavnou činnosťou je pestovanie vstupnej suroviny pre BPS.

Všetky bioplynové stanice bežia na plný výkon. V priebehu roku sme uskutočnili viaceré investície smerujúce k zefektívneniu fungovania BPS a prislúchajúceho poľnohospodárskeho družstva. V BPS Valaliky a BPS Kaloša došlo k výmene riadiaceho systému. V poľnohospodárskom družstve Gazdovstvo Čižatice sme obnovili strojový park. V BPS Kaloša bola inštalovaná nová mostová váha na váženie suroviny. Ku koncu septembra 2016 sme ukončili naskladňovanie kukuričnej siláže na výrobu bioplynu na nadchádzajúcich 12 mesiacov. Celkové zásoby dosahujú objem 46 tis. ton a ďalší zazmluvnený objem predstavuje  4,5 tis. tony. V BPS Kokšov-Bakša sa okrem platenej kukuričnej siláže využíva na výrobu energie biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Za týmto účelom bola na jar 2016 dokončená, dofinancovaná a sprevádzkovaná linka na odbaľovanie odpadu. BRO má aktuálne 40 percentný podiel na  vstupnej surovine a neustále rastie.

Fotky z úrody a silážovania 2016 nájdete tu.

Na financovanie projektov emitovala spoločnosť Percebes Energy, a.s. emisiu dlhopisov v objeme 5 mil. EUR, s fixným úrokom 5 % p.a., do ktorej majú možnosť investovať klienti Across Private Investments.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.