Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Pre účely plnenia povinností Across Private Investments, o.c.p, a.s., (ďalej len „Spoločnosť“) v súvislosti s dodržiavaním daňových zákonov a na zabezpečenie výmeny daňových informácií vyplývajúcich najmä z medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi Americkými (ďalej len „USA“) v súvislosti so zlepšením dodržiavania medzinárodných daňových zákonov a zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sa klient zaväzuje informovať Spoločnosť, či je občanom alebo daňovým rezidentom USA a predložiť doklady preukazujúce túto skutočnosť. Ak klient nesplní svoj záväzok uvedený v predchádzajúcej vete, Spoločnosť je oprávnená odmietnuť uzavretie zmluvného vzťahu alebo ukončiť existujúci zmluvný vzťah.

Pre účely FATCA sa:

a) za občana USA považuje:

 • osoba narodená v USA,
 • osoba ktorého rodič je občan USA,
 • bývalý cudzinec naturalizovaný ako občan USA,
 • osoba narodená v Puerto Rico, Guamu alebo na Amerických panenských ostrovoch.

b) za daňového rezidenta USA považuje:

 • občan USA, vrátane osoby narodenej v USA pričom je rezidentom v inej krajine (ktorý nestratil US občianstvo),
 • osoba s bydliskom v USA, vrátane osôb vlastniacich zelenú kartu,
 • niektoré osoby, ktorých pobyt v USA prekročí určenú hranicu počtu dní v roku,
 • podnikateľský subjekt zriadený v USA alebo podľa právnych predpisov USA.

c) za podnikateľský subjekt USA považuje:

 • právnická osoba registrovaná v USA,
 • právnická osoba s daňovým domicilom v USA,
 • právnická osoba, ktorej vlastník alebo konečný užívateľ výhod je rezident USA pre daňové účely.

Spoločnosť sa registrovala na stránke IRS s FATCA statusom investičný subjekt a bolo jej pridelené registračné číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number):

Obchodné meno/názov: Across Private Investments, o.c.p., a.s.
Sídlo (ulica, súpisné číslo, PSČ, obec, štát): Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO:  35 763 388
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B
GIIN: HZUI0B.99999.SL.703

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.