Investície s daňovým zvýhodnením zvyšujú výnosy

Byť úspešným investorom znamená riadiť sa do veľkej miery zdravým sedliackym rozumom. Investovanie s chladnou hlavou je typickou črtou investičného konceptu nazývaného ,,jadro – satelit“. Jeho základným princípom je rozdelenie investičného portfólia klienta na dve časti. Jadrové portfólio je investované do globálne diverzifikovaných zmiešaných stratégií s cieľom priniesť na investičnom horizonte stabilné zhodnotenie. Úlohou satelitného portfólia je ,,okoreniť“ stabilné zhodnotenie jadrového portfólia investíciami do individuálnych dlhopisov, akcií, sektorových, špecializovaných aktívnych alebo pasívnych fondov. Typický pomer medzi jadrovým a satelitným portfóliom je 4:1, ale môže sa meniť v závislosti od preferencií, skúseností a celkového majetku, alebo iných požiadaviek klienta.

Najdôležitejším krokom, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na celkovom úspechu pri investovaní, je nastavenie správneho pomeru medzi dlhopismi a akciami. Ich pomer závisí od investičného horizontu a investičného profilu klienta. Platí, že čím je investičný horizont dlhší, podiel akciovej zložky môže byť vyšší. To isté sa vzťahuje aj na rizikový profil klienta. Čím väčší je rizikový apetít klienta, tým väčšiu váhu môžu mať v portfóliu akcie. Nastavenie správneho pomeru medzi dlhopismi a akciami je dobré ponechať na skúseného investičného konzulanta.

Ďalším krokom je výber vhodnej investičnej stratégie. Typickými nástrojmi – vhodnými pri jadrovej investícii – sú zmiešané podielové fondy, alebo riadené investičné portfóliá. Keďže ponuka zmiešaných indexových fondov (ETF) nie je pre potreby slovenského investora dostatočná, v Across Private Investments sme sa rozhodli vytvoriť z indexových fondov zmiešané riadené portfóliá, ktoré predstavujú alternatívu k zmiešaným podielovým fondom distribuovaným na Slovensku. Ich najväčšou výhodou je, že od roku 2016 sú výnosy z riadených portfólií – zložených z ETF – oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, pokiaľ  medzi ich predajom a nákupom uplynie viac ako jeden rok. Druhým významným benefitom riadených portfólií z ETF sú podstatne nižšie náklady spojené s ich správou, čo má pozitívny vplyv na ich výkonnosť. Najpodstatnejšou črtou riadených portfólií je však ich výborná výkonnosť v porovnaní so zmiešanými podielovými fondmi.

Podľa ratingu fondov spoločnosti EIC bol najlepšie hodnotený – medzi vyváženými zmiešanými podielovými fondami (podiel akcií do 50 %) distribuovanými na Slovensku – fond Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix, ktorý získal výnimočné hodnotenie 6 hviezdičiek. Hrubé zhodnotenie uvedeného podielového fondu dosiahlo za posledných 5 rokov 6,3 % p.a. Alternatíva Acrossu –  riadené portfólio Across Intelligent Portfolio 50+ – však presiahlo zhodnotenie 7,4 % p.a. Rozdiel medzi oboma riešeniami je markantnejší pri porovnaní čistého zhodnotenia. Ak pri podielovom fonde odpočítame len 19 % zrážkovú daň z príjmov fyzických osôb (pri zahraničných podielových fondoch musí klient počítať ešte so zdravotnými odvodmi), rozdiel v čistom zhodnotení sa zvýši na 2,3 % p.a. Čo pri investícii 100 tis. EUR je po piatich rokoch rozdiel takmer 15 tisíc EUR!

Hlavnou úlohou Acrossu je zhodnocovať peňažné prostriedky klientov – teda maximalizovať ich čistý výnos. A to jednak hľadaním takých riešení, ktoré poskytujú výborné zhodnotenie, ale zároveň na nich možno aplikovať aj oslobodenie od dane. Ak k tomu pripočítame fakt, že klient nemusí aktívne vstupovať do rozhodovania, kedy a kam investovať, ale môže sa naplno venovať svojmu zamestnaniu, podnikaniu, rodine alebo koníčkom, tak Across Intelligent Portfolio+ je v súčasnosti optimálnym riešením.

Profil investície – Across Intelligent Portfolio+

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.