Komodity v investičnom portfóliu? Áno, ale aké a koľko?

Z investičného pohľadu zaraďujeme komodity medzi alternatívne investície, teda investície, ktoré nemajú dlhopisový alebo akciový charakter. Patria sem reality, hedžové fondy, fondy privátneho a rozvojového kapitálu, diamanty, investičné vína, rôzne „luxusné“ investície v podobe zbierok (whisky, veterány, starožitný nábytok, známky,…) a pod.

Od jednoduchosti ku komplexnosti

Komodity sú najstarším platidlom ľudstva a jedným z najstarších investičných nástrojov. V dávnych časoch sa niektoré komodity, napríklad kozy, ťavy, obilie alebo kukurica, používali pri bártrových obchodoch ako jednotka výmeny. Kým spočiatku bol komoditný kôš doménou hospodárskych zvierat a poľnohospodárskych plodín, dnes je vzhľadom na vývoj ľudstva podstatne rozmanitejší. Základný pohľad na svet komodít ponúkajú komoditné indexy. Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie patria S&P GSCI (SPGSCI, založený v r. 1991) a Bloomberg Commmodity Index (BCOM, založený v r. 1998). Prvý spomínaný má pomerne vysokú expozíciu na energetické komodity, druhý je vyváženejší.

Vývoj v poslednej dekáde

Vývoj jednotlivých zložiek komoditného sveta je, samozrejme, rôzny. Hlavným „driverom“ ceny komodít je ponuka a dopyt. Ceny súvisia s ekonomickým cyklom, niekedy však do hry vstupujú aj iné faktory. Prehľad, ako sa v jednotlivých rokoch darilo vybraným komoditám, nájdete v tzv. Periodickej tabuľke výnosov. V posledných troch rokoch dominovalo paládium, na opačnej strane spektra sa umiestnila ropa a zemný plyn.

Komodity stabilizujú portfólio

Jedna vec je vývoj cien komodít, druhá ich výkonnosť a previazanosť s hlavnými triedami aktív (dlhopisy a akcie). Hoci komodity výkonnosťou v ostatných rokoch veľmi nepresvedčili, ich miesto v portfóliu každého investora je jednoznačné. Od r. 2002 do konca augusta t.r. zarobili investorom približne 2,5 % p.a. (merané indexom SPGSCI). Je to len približne štvrtina toho, čo zarobili akciové trhy, resp. polovica zárobku štátnych dlhopisov. Najvyššou pridanou hodnotou komodít je však ich nízka závislosť na pohybe cien dlhopisov a akcií, takže ich zaradenie do investičného portfólia dokáže zlepšiť jeho výnosovo-rizikové parametre.

Päťpercentný podiel

Neutrálny podiel v portfóliu by sa mal odvíjať od veľkosti komoditného trhu vo vzťahu k ostatným trhom. Veľkosť komoditného trhu je pomerne ťažké odhadnúť, no môže sa pohybovať okolo 20 bil. USD. Globálna trhová kapitalizácia dlhopisového a akciového trhu je na úrovni približne 280 bil. USD (akcie 90, zvyšok dlhopisy), takže podiel komodít v portfóliu by mal tvoriť zhruba 5 % (zlato okolo 1 %). Každá vyššia alokácia znamená podstupovanie vyššieho rizika než je neutrálna trhová alokácia.

Indexové fondy aj komplexné riešenie

Ideálnym nástrojom sú indexové fondy (napr. Xtrackers DB Bloomberg Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 2C – EUR Hedged alebo UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc). Na investovanie do zlata je vhodný Xtrackers ETC – Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC. V Acrosse je k dispozícii aj ucelené riešenie Across Intelligent Alternative Portfolio+, zamerané na alternatívne investície (okrem realít). Viac informácií o možnostiach investovania do komodít, resp. alternatívnych investícií, vám poskytnú investiční konzulanti Across Private Investments.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.