Marec je mesiacom daní. Viete, ako zdaniť výnosy z cenných papierov?

Dane majú zásadný vplyv na dosiahnuté výnosy.

Okrem postupného otepľovania po tuhej zime a príchodu jari prináša marec aj menej radostné chvíle, ktoré súvisia s podávaním daňových priznaní. Daňovo-odvodové zaťaženie je pri výbere investície, okrem výnosu a rizika, dôležitým faktorom. Jeho podcenenie môže mať zásadný vplyv na dosiahnuté výnosy. Príjmy z investícií do cenných papierov (CP) majú daňové a odvodové špecifiká. Mnoho investorov nevie, ako zdaniť príjmy z držby akcií, dlhopisov či iných investičných nástrojov.

Na dane z dividend a akcií myslite skôr

Nejednoznačnosť a absencia jednotiaceho princípu si preto pri zdaňovaní cenných papierov vyžaduje znalosť legislatívy a neustále sledovanie jej zmien. Potvrdzuje to aj nižšie uvedený prehľad zdaňovania najčastejšie sa vyskytujúcich príjmov slovenských investorov. Ako sa teda v tejto „džungli“ vyznať, mať dane v malíčku a zarábať, v súlade so zákonom, v čistom viac? Ak chcete patriť ku skupine, ktorá si so zdaňovaním cenných papierov nemusí v marci lámať hlavu, myslite na dane a odvody už pri výbere investícií. V tabuľkách je stručný prehľad o ich aktuálnom daňovo-odvodovom zaťažení.

Príjmy z kapitálového majetku - § 7 Zákon o dani z príjmov (ZDP)

Druh príjmuPoznámkaSadzba dane (%)Zdravotné poistenie (%)Riadok v daňovom priznaní FO - typ B
Úroky a ostatné výnosy z CP*kupóny z dlhopisov, výnosy z investičných certifikátov19-VII. oddiel, tab. 2, riad. 1
Výnosy zo štátnych dlhopisovkupóny zo štátnych dlhopisov1914VII. oddiel, tab. 2, riad. 8
Výnos, ktorý vzniká pri splatnosti CPdlhopis, investičný certifikát pri splatnosti19 / 2514VII. oddiel, tab. 2, riad. 9
Výnos z rozdielu medzi splatnou a nižšou obst. cenoudlhopis s nulovým kupónom (zero bond) pri splatnosti19 / 2514VII. oddiel, tab. 2, riad. 10
Výnosy zo zmeniekzmenky pri splatnosti1914VII. oddiel, tab. 2, riad. 6
Vrátenie (redemácia) podielového listu**podielový list19-VII. oddiel, tab. 2, riad. 7

*zrážková daň v prípade tuzemského emitenta
**možnosť započítavať zisky so stratami a uplatniť si časový test, ak je CP prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu a držaný viac než rok

Ostatné príjmy - § 8 Zákon o dani z príjmov (ZDP)

Druh príjmuPoznámkaSadzba dane (%)Zdravotné poistenie (%)Riadok v daňovom priznaní FO - typ B
Prevod opcií*opcie19 / 2514VIII. oddiel, tab. 3, riad. 4
Prevod CP**akcie, ETF a dlhopisy, zmenky, inv. certifikáty pred splatnosťou19 / 2514VIII. oddiel, tab. 3, riad. 5
Príjmy z derivátových operáciímenové forwardy a futures19 / 2514VIII. oddiel, tab. 3, riad. 10

*oslobodenie od dane najviac v úhrnnej výške 500 EUR (§ 9 ods. 1, písm. i - Zákon o dani z príjmov)
**možnosť započítavať zisky so stratami a uplatniť si časový test, ak je CP prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu a držaný viac než rok

Vyplatené dividendy a podiely na zisku

Zisk za obdobiePoznámkaSadzba
dane (%)
Zdravotné
poistenie (%)
do r. 2003-15-
2004 - 2010---
2011 - 2012--10 max. VZ*
2013 - 2015--14 max. VZ
2016akcia obchodovaná na regulovanom trhu--
2016akcia neobchodovaná na regulovanom trhu-14 max. VZ
od 2017-7**

*maximálny vymeriavací základ
**platí v prípade, ak bola dividenda vyplatená zo zmluvného štátu, s ktorým má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

Investujte bez daní či odvodov

Ideálny daňový režim by mal byť spravodlivý, jednoduchý a jednoznačný. Pri pohľade na uvedené princípy zdaňovania je však zrejmé, že tu niečo nesedí. Potvrdzuje to aj prax. Pri zdaňovaní príjmov z cenných papierov sa stretávame s výraznými limitáciami. Efektívna daňová sadzba je často vyššia než 19 % a investor zdaňuje viac než je jeho reálny nárast majetku. V slovenskej legislatíve pribúdajú nové paragrafy a sadzby daní, čím sa stráca prehľadnosť celého systému.

Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy investor zaplatí daň aj pri strate z investovania. Napriek spomenutým nedokonalostiam systému však možno vidieť svetlo na konci daňového tunela. Je ním tzv. časový test. Ak si ho chcete uplatniť, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok. Ak bol teda investičný nástroj, ktorý ste si kúpili, prijatý na regulovaný trh až po vašom nákupe, ročný časový test začína plynúť až od dňa, v ktorom bol tento nástroj prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov.

Výhodnejšie sú indexové fondy

Základným stavebným kameňom klientskych portfólií v Acrosse sú aj z daňovo-odvodových dôvodov indexové fondy (ETF) obchodované na burze. Okrem väčšej diverzifikácie, lepšej výkonnosti a nižších nákladov tak ponúkajú klientom v porovnaní s aktívne riadenými fondami aj ďalší benefit. Je ním možnosť oslobodenia výnosov od daní a odvodov, čo reflektuje základnú filozofiu Acrossu – budovať portfóliá klientov tak, aby sa hrubý výnos z nich čo najviac približoval čistému výnosu.

Chcete investovať s minimálnym daňovým zaťažením? Potom odporúčame indexové fondy.

Chcem vedieť viac

Upozornenie: Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Across odporúča spoluprácu s daňovým poradcom.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.