Marec je mesiacom daní. Viete, ako zdaniť príjmy z cenných papierov?

Okrem postupného otepľovania po tuhej zime a príchodu jari prináša marec aj menej radostné chvíle, ktoré súvisia s podávaním daňových priznaní. Daňovo-odvodové zaťaženie je pri výbere investície, okrem výnosu a rizika, dôležitým faktorom. Jeho podcenenie môže mať zásadný vplyv na dosiahnuté výnosy. Príjmy z investícií do cenných papierov (CP) majú daňové a odvodové špecifiká. Nejednoznačnosť a absencia jednotiaceho princípu si však vyžaduje znalosť legislatívy a neustále sledovanie jej zmien. Potvrdzuje to aj nižšie uvedený prehľad zdaňovania najčastejšie sa vyskytujúcich príjmov slovenských investorov. Ako sa teda v tejto „džungli“ vyznať, mať dane v malíčku a zarábať, v súlade so zákonom, v čistom viac? Ak chcete patriť ku skupine, ktorá si s podávaním daňového priznania v marci nemusí lámať hlavu, myslite na dane a odvody už pri výbere investícií. V tabuľkách je stručný prehľad o ich aktuálnom daňovo-odvodovom zaťažení.

Príjmy z kapitálového majetku - § 7 ZDP

Druh príjmuPoznámkaSadzba dane (%)Zdravotné poistenie (%)Riadok v daňovom priznaní FO - typ B
Úroky a ostatné výnosy z CP*kupóny z dlhopisov, výnosy z investičných certifikátov19-VII. oddiel, tab. 2, riad. 1
Výnosy zo štátnych dlhopisovkupóny zo štátnych dlhopisov1914VII. oddiel, tab. 2, riad. 8
Výnos, ktorý vzniká pri splatnosti CPdlhopis, investičný certifikát pri splatnosti19 / 2514VII. oddiel, tab. 2, riad. 9
Výnos z rozdielu medzi splatnou a nižšou obst. cenoudlhopis s nulovým kupónom (zero bond) pri splatnosti19 / 2514VII. oddiel, tab. 2, riad. 10
Výnosy zo zmeniekzmenky pri splatnosti1914VII. oddiel, tab. 2, riad. 6
Vrátenie (redemácia) podielového listu**podielový list19-VII. oddiel, tab. 2, riad. 7

*zrážková daň v prípade tuzemského emitenta
**možnosť započítavať zisky so stratami a uplatniť si časový test, ak je CP prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu a držaný viac než rok

Ostatné príjmy - § 8 ZDP

Druh príjmuPoznámkaSadzba dane (%)Zdravotné poistenie (%)Riadok v daňovom priznaní FO - typ B
Prevod opcií*opcie19 / 2514VIII. oddiel, tab. 3, riad. 4
Prevod CP**akcie, ETF a dlhopisy, zmenky, inv. certifikáty pred splatnosťou19 / 2514VIII. oddiel, tab. 3, riad. 5
Príjmy z derivátových operáciímenové forwardy a futures19 / 2514VIII. oddiel, tab. 3, riad. 10

*oslobodenie od dane najviac v úhrnnej výške 500 EUR (§ 9 ods. 1, písm. i - Zákon o dani z príjmov)
**možnosť započítavať zisky so stratami a uplatniť si časový test, ak je CP prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu a držaný viac než rok

Vyplatené dividendy a podiely na zisku

Zisk za obdobiePoznámkaSadzba
dane (%)
Zdravotné
poistenie (%)
do r. 2003-15-
2004 - 2010---
2011 - 2012--10 max. VZ*
2013 - 2015--14 max. VZ
2016akcia obchodovaná na regulovanom trhu--
2016akcia neobchodovaná na regulovanom trhu-14 max. VZ
od 2017-7**

*maximálny vymeriavací základ
**platí v prípade, ak bola dividenda vyplatená zo zmluvného štátu, s ktorým má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

Investujte do výhodnejších indexových fondov

Ideálny daňový režim by mal byť spravodlivý, jednoduchý a jednoznačný. Pri pohľade na uvedené princípy zdaňovania je však zrejmé, že tu niečo nesedí. Potvrdzuje to aj prax. Pri zdaňovaní príjmov z cenných papierov sa stretávame s výraznými limitáciami. Efektívna daňová sadzba je často vyššia než 19 % a investor zdaňuje viac než je jeho reálny nárast majetku. V slovenskej legislatíve pribúdajú nové paragrafy a sadzby daní, čím sa stráca prehľadnosť celého systému.

Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy investor zaplatí daň aj pri strate z investovania. Napriek spomenutým nedokonalostiam systému však možno vidieť svetlo na konci daňového tunela. Je ním tzv. časový test. Ten umožňuje oslobodenie od daní z príjmov z cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v prípade, keď medzi nadobudnutím a predajom cenného papiera ubehne minimálne rok a cenný papier nie je zároveň obchodným majetkom daňovníka.

Základným stavebným kameňom klientskych portfólií v Acrosse sú aj z daňovo-odvodových dôvodov indexové fondy (ETF) obchodované na burze. Okrem väčšej diverzifikácie, lepšej výkonnosti a nižších nákladov ponúkajú klientom v porovnaní s aktívne riadenými fondami aj ďalší benefit. Je ním možnosť oslobodenia výnosov od daní a odvodov, čo reflektuje základnú filozofiu Acrossu – budovať portfóliá klientov tak, aby sa hrubý výnos z nich čo najviac približoval čistému výnosu.

Upozornenie: Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Across odporúča spoluprácu s daňovým poradcom.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.