Nie je dlhopis ako dlhopis

Dlhopisy sú neodmysliteľnou súčasťou investičného portfólia. Charakteristické sú nízkou mierou kolísania hodnoty a opačným pohybom v porovnaní s akciami. Ich úlohou je dodať portfóliu stabilitu, a to nielen v turbulentných časoch. Zaujímavé, aj keď daňovo neefektívne, sú pre investorov, ktorí požadujú pravidelný kupónový príjem a splatenie vopred známej istiny.

Nízka volatilita dlhopisov sa však v porovnaní s akciami premieta do nižších výnosov (z dlhodobého pohľadu sú akcie najvýnosnejšou tradičnou triedou aktív a zároveň najlepším nástrojom na boj proti inflácii). Platí to najmä v časoch nízkych úrokových sadzieb, kedy reálny výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu dosahuje po odpočítaní inflácie -1,6 %. V praxi to znamená, že investori platia nemeckej vláde za to, aby mohli vlastniť najbezpečnejšiu pohľadávku v eurozóne…

Dlhopisový trh rastie

Investičné univerzum dlhopisového trhu je obrovské. Hodnota trhu s dlhovými nástrojmi  vzrástla za posledných tridsať rokov viac než desaťnásobne. Dosahuje približne 110 biliónov USD. Na trhu existuje viacero typov dlhopisov – vládne, korporátne, s investičným stupňom, s vysokým výnosom, s rôznou dobou splatnosti, geografickým zameraním, inflačné dlhopisy či dlhopisy s pohyblivým kupónom. Hybridnou formou sú tzv. konvertibilné dlhopisy, ktoré obsahujú opciu na výmenu za akcie spoločnosti.

Každý dlhopis má vlastné špecifiká, akými sú mena, rating, kupón, emitent, výnos do splatnosti, durácia a pod. Vyznať sa v tejto „džungli“ dlhopisov je pre individuálneho investora náročné. Limitáciou pri investovaní do single dlhopisov je vysoká vstupná hodnota investície (často dosahuje až 200 tis. eur). To čiastočne riešia dlhopisové podielové fondy. Dlhodobo však ani tie neprekonávajú výkonnosťou, nákladmi a daňovým režimom efektívnejšie indexové fondy.

Kuchyňa inteligentných dlhopisov

Across preto prišiel s vlastným riešením v podobe Across Intelligent Bond Portfolio+ (AIBP+). Ide o riadenú, globálne diverzifikovanú dlhopisovú stratégiu, ktorá potvrdzuje, že dlhopisy majú význam aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Jej stavebným kameňom sú indexové fondy. Primárnou filozofiou je dodať investorovi pridanú hodnotu zmenou základného rozdelenia jeho benchmarku (globálne dlhopisy) správnym výberom aktív a ich prevážením, resp. podvážením pri zohľadnení očakávaného vývoja finančných trhov a pohybu úrokových sadzieb.

Vyše 5 000 dlhopisov v portfóliu

Pri výbere indexových fondov kladieme dôraz na likviditu, veľkosť emitenta fondu, výšku nákladov na manažment či dĺžku fungovania fondu. Z daňového hľadiska preferujeme akumuláciu dividendy pred jeho výplatou. Samozrejmosťou je dôraz na zabezpečenie investície do eura vzhľadom na fakt, že referenčná mena väčšiny Slovákov je euro. Pokiaľ je to možné, vyberáme indexový fond, ktorý fyzicky replikuje zloženie podkladového indexu, t.j. dlhopisy reálne vo fonde nakupuje a nereplikuje výkonnosť indexu pomocou tzv. swapov. Portfólio pravidelne revidujeme a rebalansujeme. Čiže meníme váhy jednotlivých indexových fondov na základnú alokáciu (vyrastené tituly po roku vypredáme a pokles využijeme na nákupy).

Dlhopisová stratégia AIBP+ sa skladá z vyše 5 000 dlhopisov s priemerným ratingom A a je stopercentne zabezpečená do eura. Výkonnosť cieli na úroveň 2 – 4 % p.a. na štvorročnom horizonte. Samozrejmosťou je daňové oslobodenie výnosov pri predaji po roku. Pre slovenského investora je to najlepšia a najefektívnejšia voľba  pri preferovaní  investovania do trhových dlhopisov. V Acrosse je AIBP+ základným kameňom klientskych portfólií.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.