Progresívnym investovaním k stabilnejším výnosom

Správne diverzifikované portfólio rastie spolu s trhom a menej citlivo reaguje v prípade poklesov.

Rodina riadených investičných portfólií Acrossu sa popri tradičných akciovýchdlhopisových portfóliách rozrástla aj o alternatívnu časť. Naplnila sa tým ambícia mať pre klientov k dispozícii nástroje pre zabezpečenie troch nôh správne vyváženého portfólia. Výhodou tretieho podporného stĺpu v podobe alternatívnej zložky je jeho nezávislosť na štandardných kapitálových trhoch, na ktorých sa obchoduje s akciami a dlhopismi. Vhodným využitím všetkých zložiek investičného spektra sa stáva portfólio výnosnejším a stabilnejším. Správne diverzifikované portfólio rastie spolu s trhom a menej citlivo reaguje v prípade jeho poklesu.

Široký záber alternatívnych investícií

Spektrum alternatívnych investícií sa rozprestiera do rozmerov, o ktorých investori často ani netušia. Zahŕňa vzácne kovy, ropu a ropné deriváty, realitné projekty, infraštruktúrne investície, poľnohospodárske komodity, energetiku, ale aj luxusné investície akými sú umelecké predmety, víno, hodinky, antický nábytok, mince, šperky, diamanty, veterány alebo filatelistické cennosti. Pre mnohých sú symbolom alternatívnych investícií hedžové fondy. Ich rôznorodý spôsob investovania zahŕňa viaceré finančné deriváty. V posledných rokoch sa do popredia dostávajú digitálne meny.

Vyšší výnosový potenciál

Pokiaľ má alternatívna zložka prinášať stabilitu do rozkolísaných investorských vôd, musí sa od nich držať čo najďalej. Preto sme mali pri vytváraní tretej nohy portfólia ambíciu dosiahnuť čo najnižšiu závislosť na tradičných trhoch meraných tzv. betou a čo najmenej s nimi korelovať. Zároveň sme hľadali najmenšiu rozkolísanosť nami vytvoreného portfólia. Vylaďovali sme ho tak, aby prinášalo čo najväčší potenciál výnosu.

Unikátny kompilát

Neupustili sme od snahy využívať predovšetkým indexové fondy. Uprednostnili sme však progresívne možnosti investovania, indexové fondy s novým prístupom k manažovaniu aktív a zároveň sme sa opreli o osvedčené tituly.

Indexové fondy zamerané na privátne spoločnosti a infraštruktúru, ktoré tvorili podstatnú časť doterajšieho zloženia portfólia, sme ponechali a predstavujú polovicu nového zloženia alternatívnej časti. Doplnili sme tradičný bezpečný prístav tvorený fyzickými kontraktami na zlato, investovanie do menových párov a komoditné futurity. Ako poistenie proti výrazným výkyvom na trhu s akciami sme využili fond investujúci do volatility akciového trhu v USA.

Každá zo zložiek portfólia si žije svojím investičným životom, má rozkolísanosť (volatilitu), závislosť na akciovom trhu a výkonnosť. Ak sa však jednotlivé zložky zainvestujú spolu, vo vhodných pomeroch vytvárajú unikátny kompilát s nízkou závislosťou na akciách, oveľa menej rozkolísaný a výnosnejší ako je investovanie do jednotlivých titulov.

Rebalancovanie na ročnej báze

Vývoj na trhu prináša rozdielne zhodnotenie jednotlivých investícií. Ak by sa napríklad privátne emisie za rok zhodnotili o viac ako 13 % a infraštruktúrne len o 1,5 %, ich rovnaké počiatočné zastúpenie by sa v budúcnosti mohlo výrazne zmeniť. Tým by sa zvýšila aj volatilita portfólia a ich vplyv na ostatné zložky. Preto alternatívne portfólio pravidelne vyvažujeme a vraciame do východiskovej pozície. Ak zhodnotenie privátnych emisií zostane vyššie ako je zhodnotenie investícií do infraštruktúry, predáme privátnu zložku a kúpime infraštruktúrnu, čím sa podiel oboch zložiek udrží na počiatočnej úrovni.

Oslobodenie od dane

Príjemným bonusom je aj fakt, že pokiaľ investor vlastní svoje aktíva v rámci inteligentných portfólií viac ako jeden rok, sú jeho výnosy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Ďalšie informácie o možnostiach ako participovať na výkonnosti jednotlivých investičných stratégií ACROSS INTELLIGENT ALTERNATIVE PORTFOLIO+ poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.