Upozornenie

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Wealth Management, o.c.p., a.s. (ďalej len „Across“) pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených na týchto stránkach nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti.

S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Across je obchodník s cennými papiermi s povolením na poskytovanie investičných služieb, pôsobiaci pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Klientsky majetok je chránený Garančným fondom investícií v rozsahu a za podmienok ustanovených Zákonom o cenných papieroch a investičných službách.

Across v súlade s ustanovením § 71e zákona č. 566/2001 Z.z. a Metodickým usmernením Národnej banky Slovenska č. 2/2014 zo dňa 30. septembra 2014 zadefinoval pravidlá upravujúce postupy pri vybavovaní sťažností. Koncepcia poskytujúca jasné, presné a aktuálne informácie o postupe Across pri vybavovaní sťažností je dostupná v tlačenej forme v sídle Across, alebo na písomné vyžiadanie klienta.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.