S vyšším ziskom rastie aj riziko. Ako zarobiť na rozvojových projektoch?

Rizikový kapitál (venture capital/equity) je forma financovania, ktorú investor poskytuje inovatívnym, zväčša začínajúcim spoločnostiam, na ich štart a rozvoj. Ide o firmy/startupy, ktoré nemajú dostatok vlastných prostriedkov na ďalšiu expanziu a peniaze nevedia získať prostredníctvom bankových úverov. Financovanie pomocou rizikového kapitálu využívajú zväčša malé a stredné podniky, resp. rozvojové projekty s potenciálom rýchleho rastu.

V rizikovom kapitáli ide predovšetkým o partnerstvo medzi podnikateľom a investorom. Charakteristickou črtou je, že nejde len o jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov, ale o dlhoročný proces súžitia podnikateľského subjektu s investorom. Ten zvyčajne nadobúda minoritný obchodný podiel na spoločnosti a hoci je prítomný pri dôležitých rozhodnutiach firmy, jej smerovanie a prevádzku necháva na pôvodných majiteľoch. Základnou filozofiou rizikového kapitálu je, že pokiaľ sa spoločnosti nedarí presadiť, investor prichádza o vložené peniaze. Naopak, ak firma v konkurenčnom boji uspeje, pre investora to zväčša znamená niekoľkonásobné zhodnotenie jeho investície. Inými slovami, investor dosiahne zisk iba vtedy, ak ho dosiahne aj podnikateľ.

Rizikový kapitál – korenie portfólia

Investície do rizikového kapitálu sú podľa štatistík najvýkonnejšou triedou aktív za posledných 25 rokov. Paradoxne, dokážu znížiť rizikovosť celého portfólia investora a zvýšiť jeho výnos. Avšak, len v prípade, že investícia nekoreluje so zvyškom portfólia a riziková investícia sa obmedzí na 5 – 10 % z celkových investičných aktív.

S týmto súvisí aj návratnosť investície. Pri investovaní do rizikového kapitálu možno na základe dlhodobých štatistík tvrdiť, že až 2/3 investícií nevrátia vložený kapitál a takmer polovica je odsúdená na neúspech. Takmer 30 % spoločností vráti investorovi počiatočnú investíciu v rozmedzí od jedného až po 10-násobok. Iba 5 % spoločností vráti investorovi viac ako desaťnásobok vloženej investície. Je preto dôležité podotknúť, že rizikový kapitál vyžaduje zručnosti, vedomosti a trpezlivosť. Z toho dôvodu je určený najmä skúseným investorom, ktorí pre vidinu vyššieho zisku dokážu akceptovať aj vyššiu mieru rizika.

Pravdou je, že investovaním do jednej či dvoch rozvojových spoločností je šanca na neúspech vyššia. Odborníci na rizikový kapitál preto upozorňujú, že optimálne je rozložiť investície do viacerých rozvojových spoločností. Šanca, že „trafíte do čierneho“ a zainvestujete do spoločnosti, ktorá vám zisk vráti v desiatkach násobkov, sa tak výrazne zvýši.

Optimálne je rozložiť investície do viacerých rozvojových spoločností.

Príležitosť pre slovenských investorov

Rizikový kapitál môžu poskytovať jednotlivci či investičné spoločnosti a často aj špecializované fondy („venture capital funds“). Aj slovenskí investori majú možnosť participovať na viacerých rozvojových projektoch s potenciálom rýchleho rastu. Jedným z nich je napríklad projekt InoBat. V spolupráci s IPM Group možno do neho investovať prostredníctvom Across Private Investments. Tento projekt má ambíciu pretransformovať Slovensko na lídra elektrifikácie dopravy vďaka výrobe, skladovaniu a recyklácie inovatívnych a na mieru šitých batérií do elektromobilov. Viac informácií o tejto investičnej príležitosti nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.