ZMENA DOKUMENTOV SPOLOČNOSTI OD 1. 1. 2022

S účinnosťou od 1. januára 2022 dochádza k zmene vybraných dokumentov Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“):

Prehľad najdôležitejších zmien:

Pre zákonných zástupcov a právnické osoby prinášame možnosť podpisovania pokynov a realizovania ďalších aktívnych operácií v systéme Across Connect.

V roku 2022 plánujeme ďalšie výrazné rozširovanie aktivít Acrossu v oblasti digitálnych služieb. V kontexte týchto zmien meníme názov nášho klientského portálu na Across Connect a rozširujeme možnosti pri autentifikácií klientov a podpisovaní pokynov v tomto portáli.

Dopĺňame anglický jazyk ako plnohodnotnú alternatívu k slovenskému jazyku, v ktorom bude môcť klient zadávať všetky požiadavky, pokyny či získavať informácie o produktoch a službách Spoločnosti alebo o vlastných investíciách.

Zmeny v stratégii vykonávania pokynov umožňujú efektívnejšie a rýchlejšie vysporiadavanie obchodov a zastupovanie práv klientov v private equity projektoch.

Upravujeme AML kontrolu, vďaka ktorej budeme vedieť priradiť a autorizovať bankový účet aj bez doteraz nutnej súčinnosti klienta.

V rámci zatraktívnenia dôchodkového sporenia rozširujeme možnosti ETF stratégií určených pre klientov finančných agentov. ETF stratégie tak vytvárajú efektívne sporenie na dôchodok, bez zbytočných obmedzení už od pár eur mesačne.

Do hodnoty, na základe ktorej sa vypočítava poplatok za úschovu a správu finančných nástrojov, sa prestane započítavať hotovosť na investičnom účte klientov.

Zároveň mierne meníme poplatok za úschovu a správu finančných nástrojov a minimálnu úroveň tohto poplatku. Korekcia reflektuje nárast nákladov Spoločnosti spojených s rastom cenovej hladiny v poslednom období.

Medzi ďalšie zmeny patrí úprava smernice o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, doplnenie informácií o metóde a frekvencii oceňovania finančných nástrojov, ujasnenie povinností Spoločnosti pri výkone činností v prípade dedičského konania, prijímania pokynov a ďalšie zmeny, ktoré majú za cieľ zvýšiť komfort klientov a kvalitu ponúkaných služieb.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.