O nás

Už 15 rokov sa špecializujeme na privátne investovanie. Každý klient je našim partnerom.
Tvoríme hodnotné investičné riešenia postavené na individuálnych potrebách a zámeroch, investujeme spolu s našimi klientmi.

Kto sme

Sme špecialisti na investovanie. V Across Private Investments sa staráme o majetok klientov už 15 rokov. Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí. Sme obchodník s cennými papiermi s povolením na poskytovanie investičných služieb, vydaným Národnou bankou Slovenska. Podieľame sa na systéme ochrany investícií v Garančnom fonde investícií.

Čo robíme

Staráme sa o investície klientov. Našim cieľom je vytvárať investičné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu ich majetku. Pri investovaní rešpektujeme individualitu každého klienta. Na základe dlhoročných profesionálnych skúseností a dôkladných analýz prinášame najlepšie investičné produkty, ktoré ponúkajú svetové finančné trhy. Ponuku obohacujeme o vlastné private equity projekty, v ktorých investujeme spolu s našimi klientmi.

Ako investujeme

Sme advokátom klienta v oblasti investovania. Každý klient má u nás svojho investičného konzultanta, ktorý pozná jeho potreby a individuálne investičné ciele. Dokážeme preto navrhnúť jedinečné riešenia s optimálnym investičným profilom. V našom portfóliu sú produkty, prostredníctvom ktorých investujeme na svetových finančných trhoch, ďalej investície s pevným úrokom, indexové fondy od renomovaných správcov s nulovou daňou z výnosov a zdravotnými odvodmi. Vytvárame vlastné unikátne investičné stratégie so silným investičným príbehom i zaistené produkty s možnosťou atraktívneho zhodnotenia a garanciou zachovania hodnoty vloženého kapitálu. Ak pre klienta vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré nepodliehajú daniam a zdravotným odvodom. Naši klienti majú možnosť prostredníctvom internetu 24 hodín denne a 7 dní v týždni sledovať zrealizované investície, vývoj ich hodnoty a každý pohyb na svojom účte v Across Private Investments. Investičné, právne a daňové poradenstvo je samozrejmou súčasťou našich služieb.

Naši klienti

Našimi klientmi sú úspešní podnikatelia, manažéri, advokáti, lekári, športovci i umelci. Sú nároční na seba aj na nás. Vyžadujú od nás efektívne zhodnotenie svojich investícií, výnimočné riešenia pripravené podľa ich individuálnych požiadaviek, diskrétnosť a profesionalitu. Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne 15 rokov rastie. V súčasnosti dosahuje viac ako 200 miliónov eur.

SKÚSENÝ INVESTIČNÝ TÍM

Riadiaci tím Across Private Investments je tvorený odborníkmi s bohatou praxou z investičného prostredia, financií a bankovníctva. Naše dlhoročné poznatky z fungovania veľkých investičných spoločností, odbornosť a osobnú integritu premietame do denného fungovania Across Private Investments, dynamickej a flexibilnej investičnej skupiny. Dôsledná znalosť „best-practises“ a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

VÝKONNÝ MANAŽMENT ACROSS PRIVATE INVESTMENTS

 

Chief Executive Officer

Maroš Ďurik

V spoločnosti Across Finance je partnerom a predsedom predstavenstva. M. Ďurik sa investičnému poradenstvu a produktovému manažmentu venuje vyše 15 rokov. Je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Od roku 1996 pôsobil v skupine J&T. V rokoch 2000 až 2004 pracoval na manažérskych pozíciách v Tatra Asset Management. V rokoch 2005 až 2008 bol výkonným riaditeľom v Across Wealth Management a následne v rokoch 2008 až 2011 pracoval v investičnej skupine Slovintegra ako finančný riaditeľ. V súčasnosti zastupuje Across Private Investments navonok a zodpovedá za HR, IT a marketing. V skupine Across Private Investments opakovane pôsobí od roku 2014.

 

Chief Investment Officer

Pavol Záhymský

V spoločnosti Across Finance je partnerom a podpredsedom predstavenstva. Je absolventom University of Exeter (Veľká Británia), kde vyštudoval MBA so zameraním na finančníctvo a investovanie. V rokoch 2000 až 2002 pôsobil v investičnej banke Raiffeisen Central Bank v Londýne. Od roku 2002 zastával pozíciu riaditeľa v oblasti akciových trhov so zameraním na Emerging markets v investičnej banke UniCredit Bank v Londýne. V súčasnosti v Acrosse riadi interné procesy a  zodpovedá za investície, financie, kontroling a účtovníctvo. V skupine Across Private Investment pôsobí od roku 2014.

 

Partner

Július Strapek

Je zakladateľom a hlavným partnerom skupiny Across. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. V investičnom svete sa pohybuje od roku 1995, keď začal riadiť viaceré úspešné investičné a podielové fondy, napr. Tatra Kupón Fond. V rokoch 1998 až 2001 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Tatra Asset Management. Ako konzultant participoval pri tvorbe legislatívy a strategických zámeroch na slovenskom finančnom trhu, bol členom tímu v komisii EÚ pre Zákon o kolektívnom investovaní. V roku 2002 bol poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dôchodkovú reformu a v roku 2003 lokálnym expertom Svetovej banky pre dôchodkovú reformu. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2002.

HOLDINGOVÉ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

 

Chief Executive Officer, Across Wealth Management, o.c.p., a.s. (AWM)

Richard Šimulčík

V spoločnosti AWM je v súčasnosti aj predsedom predstavenstva. R. Šimulčík má na kapitálových trhoch takmer 18-ročné skúsenosti. Od roku 1998 pôsobil v Tatra Asset Management na viacerých manažérskych pozíciách v oblasti predaja, podpory predaja a vývoja investičných alebo retailových produktov s pôsobnosťou v rámci celej skupiny Tatra banky. V roku 2011 pracoval v Raiffeisen Capital Management vo Viedni, ako manažér pre podporu predaja investičných produktov v segmente privátneho bankovníctva pre Poľsko, ČR a SR.  V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2012.

 

Chief Executive Officer, Percebes Energy, a.s.

Martin Thomay

Pred príchodom do Across spolupracoval ako analytik s Nadáciou F. A. Hayeka a s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika. V rokoch 2002 a 2003 bol poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny spolupodieľajúcim sa na príprave koncepcie dôchodkovej reformy. Je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo a medzinárodné financie. Ako držiteľ Fulbrightovho štipendia pre postgraduálne štúdium v USA absolvoval v rokoch 2005 až 2007 M.A. štúdium ekonómie na New York University. V Acrosse je zodpovedný za projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, združených v spoločnosti Percebes Energy, a.s. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2005.

 

Chief Executive Officer, Across Properties, a.s.

Aleš Guldan

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci profesionálnej kariéry uplatňoval ekonomické znalosti pri reštrukturalizáciách, fúziách a pri tvorbe finančných štruktúr spoločností. Ohodnocoval equity vstupy a exity. V mäsiarskom priemysle vybudoval novú celoslovenskú logistiku. Bol súčasťou primárneho tímu projektu SkyToll a spolupracoval na PPP projekte výstavby diaľnice R1. V OTP banke vybudoval oddelenie štruktúrovaného financovania a pôsobil ako celoslovenský riaditeľ firemných klientov. Spoluprácu s Across začal reštrukturalizáciou akvirovanej banky v zahraničí. V súčasnosti zodpovedá  za realitné projekty. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2014.

INVESTIČNÍ KONZULTANTi

 

Investment Consultant

Juraj Kováč

V spoločnosti AWM je podpredsedom predstavenstva. J. Kováč sa kapitálovým trhom profesionálne venuje vyše 17 rokov. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodný obchod. V priebehu štúdia pracoval na obchodných pozíciách pre obchodníkov s cennými papiermi Proinvest, o.c.p., a.s. a Bonus Invest o.c.p., a.s. Po ukončení štúdia pôsobil v skupine Across ako Investment Manager, Senior Investment Manager, Relationship Manager a Head of Wealth Management. Jeho hlavnými doménami sú oblasť obchodu a private equity projekty. Zastrešuje a udržiava vzťahy s najvýznamnejšími  privátnymi klientmi spoločnosti. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2003.

 

Investment Consultant

Kristián Galla

V spoločnosti AWM je členom predstavenstva. K. Galla pôsobí v skupine Across od začiatku svojej profesionálnej kariéry. S poskytovaním investičných služieb má vyše 14-ročné skúsenosti. V rámci tohto zamerania prešiel v spoločnosti Across viacerými pracovnými pozíciami od Brokera, Investment Managera až po Team Leadera na úseku Wealth Management. Riadiace funkcie vykonáva od roku 2008. Zameriava sa predovšetkým na obchod a private equity projekty. V súčasnosti zastrešuje a aktívne udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2002.

 

Investment Consultant

Miroslav Suchý

Vo finančnom sektore pracuje od roku 2007. Absolvoval Technickú Univerzitu v Košiciach, odbor financie, bankovníctvo, investovanie. Následne pôsobil ako obchodný manažér firemnej klientely v Slovenskej sporiteľni a neskôr v Dexia banke. Na základe dlhoročných skúseností vo finančnom sektore a v oblasti marketingu sa v Acrosse podieľa na dôležitých strategických rozhodnutiach spoločnosti a vyhľadáva príležitosti v oblasti private equity. Okrem starostlivosti o vlastných klientov, zodpovedá za vedenie tímu junior investičných konzultantov. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2010.    

 

Investment Consultant

Milan Mucha

V bankovom sektore má dlhoročné skúsenosti. Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave.  V rokoch 2000 až 2002 sa podieľal na budovaní privátneho bankovníctva Tatra banky. Neskôr pôsobil vo VÚB, kde od roku 2004 pracoval ako relationship manager pre firemnú klientelu. V ďalších obdobiach zastával rovnakú pozíciu v OTP Banke a neskôr aj v Slovenskej sporiteľni. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2015.

 

Investment Consultant

Vladimír Klimeš

V spoločnosti AWM je poradcom predstavenstva. Skúsenosti v oblasti komunikácie, business developmentu či krízového manažmentu nadobúdal v privátnej sfére od roku 1990. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rámci svojej profesionálnej kariéry pôsobil vo viacerých vydavateľských skupinách, okrem iného napríklad v TREND Holdingu. Neskôr bol členom predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu. Na kapitálových trhoch má desaťročné skúsenosti. V súčasnosti sa zaoberá najmä fundamentálnou a technickou analýzou menových párov. V Across Private Investments pôsobí od roku 2015.

HISTÓRIA ACROSS

 • Vytvorenie holdingovej spoločnosti Across Properties, a.s., zastrešuje realitné projekty. Založenie Across Funding, a.s., manažuje finančné zdroje skupiny. Spoločnosť Across Wealth Management, o.c.p., a.s., sa stala prvým členom Národného depozitára cenných papierov, a.s.
 • Vytvorenie holdingovej spoločnosti Percebes Energy, a.s., zastrešuje projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
 • Zavedenie unikátnej značky Across Private Investments, marketingovo zastrešuje kľúčové spoločnosti investičného holdingu.
 • Uvedenie investičných fondov (FlexETP) listovaných na Viedenskej burze.
 • Vytvorenie prvého hedge fondu pre profesionálnych investorov, riadeného zo Slovenska.
 • Dobudovanie druhého piliera skupiny – Across Private Equity.
 • Rozšírenie licencie na poskytovanie investičných služieb.
 • Založenie private equity fondu Across Private Equity - Health-Care.
 • Strategické zameranie na privátnu a inštitucionálnu klientelu.
 • Založenie spoločnosti Across Investment Services.

Kariéra v Across

Zaraď sa medzi najúspešnejších investičných konzultantov v starostlivosti o majetok bonitných privátnych a inštitucionálnych klientov. Vytváraj pre klientov najlepšie investičné riešenia a zarábaj spolu s nimi.

Privátny bankár – senior

NÁPLŇ PRÁCE

 • akvizičná činnosť – budovanie vlastného klientskeho kmeňa, aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potencionálnych klientov, analýza ich investičných potrieb, výber a prezentácia vhodných investičných produktov a služieb
 • komplexná starostlivosť o existujúcich klientov – informačný servis ohľadom vývoja investičných riešení, trendoch na kapitálovom trhu, nových investičných príležitostiach

VZDELANIE

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY A BENEFITY

 • fixná mzda + variabilná zložka priamo úmerná dosiahnutým výsledkom, bez horného obmedzenia
 • kariérny rast
 • priebežné interné a externé vzdelávanie
 • flexibilný pracovný čas
 • týždeň dovolenky na rehabilitáciu navyše nad rámec zákonných možností
 • produkty a služby za zvýhodnených podmienok v spoločnostiach, ktoré sú súčasťou skupiny Across (ubytovanie v hoteloch, nákup vo webshope a pod.)
 • teambuildingové aktivity

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

 • výborné komunikačné a obchodné zručnosti
 • silná orientácia na stanovené ciele
 • schopnosť vysvetliť komplexné informácie jasne a zrozumiteľne
 • profesionálne vystupovanie
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť
 • znalosť finančných trhov a produktov je výhodou

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu očakávame Váš životopis s motivačným listom na kariera@across.sk. Písomne odpovedáme iba záujemcom pozvaným na vstupný pohovor. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom procese, budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Transparentnosť, spoločenská zodpovednosť a etika podnikania sú základnými hodnotami spoločnosti.

Across vyznáva základné hodnoty, medzi ktoré neodmysliteľne patrí transparentnosť, spoločenská zodpovednosť a etika podnikania. Aj preto pravidelne prináša prehľadné informácie o aktivitách, ktoré premieňajú základné hodnoty Across na skutočnosť. Tu nájdete všetky informácie o finančných ukazovateľoch, hospodárskych výsledkoch ako aj ďalšie finančné dokumenty a výročné správy.